Vyjádření k článku v MF Dnes ze dne 12. 12. 2016

Vyjádření České provincie Kongregace Školských sester de Notre Dame k článku „Řád žádá trojnásobné nájemné za školu, město platit nechce“, který vyšel v Mladé frontě Dnes ze dne 12. 12. 2016 a jehož autorem je Jakub Heller.

Ráda bych níže uvedla na pravou míru fakta o pronájmu nemovitosti v Ječné ulici, která se stala tento týden bodem zájmu výše jmenovaného článku.

Poznámky k článku

Byť se jednání protahují a trvají přes 2,5 roku, v žádném případě se doposud nejedná o spor. Vyjednávání není spor. Problém je, když se jakákoli jedna strana rozhodne vyjednávat přes média, a to poskytnutím neúplných a zavádějících informací, namísto zaslání připomínek k návrhu, nebo, ještě lépe, svolání schůzky. Hl. m. Praha, jako zřizovatel školy, se dále ústy předsedy magistrátního výboru vědy a vzdělávání  domnívá, že bychom měli dělat charitu. Myslím, že hl. město. Praha by mohlo spíše ocenit fakt, že ho v posledních 25 let jím zřizovaná škola téměř nic nestála. Za naprosto nadstandardní a ojedinělou věc považujeme, že v návrhu smlouvy je zakotveno, jakou finanční částku bude kongregace do budovy vracet.

Historie budovy

Budovu koupila kongregace v 60. letech 19. století s úmyslem zřídit zde učitelský ústav. Tento ústav a posléze další typy škol zde byly kongregací provozovány do roku 1948 (s přestávkou v době nacismu, kdy byla škola také nuceně zavřena). V roce 1948, kdy po nástupu komunistického režimu byla ukončena existence všech církevních škol v naší zemi, musela také naše kongregace školu opustit a budova přešla do správy státu. Brzy poté byla přidělena škole pro sluchově postižené děti. V roce 1991 byla budova výčtovým zákonem č. 338 vrácena kongregaci.

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva s kongregací byla podepsána v r. 1992 a stanoveno nájemné. Již po pěti letech se ukázalo, že výše nájemného byla naprosto podhodnocená, proto bylo v r. 1996 zvýšeno. Od té doby zůstala výše nájemného stejná. Cena stavebních prací a materiálů se však za posledních 20 let zněkolikanásobila.

V současné době se kvůli zákonným úpravám nachází v právní nejistotě jak nájemce, tak pronajímatel.. Nová smlouva by měla řešit nejen výši nájmu, ale hlavně dlouhodobou perspektivu nájemního vztahu, který je důležitý pro obě smluvní strany. Existují však domněnky, že škola v objektu dlouhodobě zůstat nechce, resp nemůže kvůli zavádění inkluzního způsobu vzdělávání zdravotně postižených dětí.

Investice do budovy

Od roku 1992 byla plynofikována kotelna, opravena střecha a fasáda, vyměněna okna, rekonstruována terasa, postupně vyměněny vodovodní rozvody, objekt zajištěn mřížemi a jinými bezpečnostními prvky z důvodů vandalismu, rekonstruována většina sociálních zařízení, rekonstruovány prostory mateřské školy, vyměněn výtah.

Kongregace má zpracovánu vizi pro revitalizaci objektu a připraven projekt pro první, nejakutnější opravy a rekonstrukce v budově.

Za celou dobu vrátila kongregace do budovy zhruba 70 % nájemného. Před dvěma lety jsme upozornili zřizovatele školy, že nadále budeme provádět pouze nejnutnější technickou údržbu budovy, a to z důvodu právní nejistoty, krátké platnosti současné smlouvy a vzhledem k nízkému nájemnému.

Nájem

Výše nájmu  v řádech milionů korun (v současnosti 2 753 886,- Kč, v návrhu 8 milionů)  vypadá ohromující, ale v článku chybí informace, že se jedná o budovu se dvěma podzemními a pěti nadzemními podlažími s celkovou výměrou 6,7 tisíc m2, nacházející se v centru Prahy s výbornou dostupností i pro žáky mimopražské. Požadovaná cena nájemného tak v průměru nedosahuje ani 100Kč za m2 na měsíc.

Sestra Silvie Němcová

Česká provincie kongregace

Školských sester de Notre Dame

Hornokrčská 709/3

140 00 Praha 4