Rok sv. Petra Fouriera

Prosinec 2015

Vaše konstituce mají hluboký základ v kolébce Jezulátka.

Byl odkázán na pomoc druhých, a tím vám je příkladem poslušnosti. Jeho chudoba vás nabádá k trpělivosti ve všech životních zkouškách a učí vás milovat pokoru, ale především vás vede k lásce k chudým, ke kterým se skláníte plni milosrdenství a které doprovázíte na cestě k Bohu.

 Listopad 2015

Pána o pravdu a sílu. Jen pravda nás naučí poznávat Boží vůli. Síla dává odvahu poznané dobro milovat a vykonat.

Někdy se ptáme samy sebe, proč jsme neměly dost odhodlanosti vykonat dobro, k němuž jsme se cítily být vyzvány. Snad právě proto, že naše poznání a láska k dobru byly chabé. Prosme tedy o pravdu a sílu.

Duch Boží působí v srdci každého z nás, aby se pak projevil ve viditelných plodech: je to Duch pravdy, který „učí“, „připomíná“, „vede“. (Z dokumentu Potissimum institutioni 19)

Říjen 2015

Dívejte se na všechno z té lepší strany.

Když dozrává na podzim jablko, je vždy krásnější na té straně, kde na něj svítí slunce. Bůh se na nás jistě dívá svým láskyplným pohledem. Vždyť jsme jeho stvořitelské dílo. Všímá si krásné stránky našeho srdce, našeho života a chce se z nás radovat. Učme se od Boha dívat na skutečnosti v nás i okolo nás z té lepší strany, jak nám radí svatý Petr, a radujme se z toho. Jistě pak vzroste i naše vděčnost.

Září 2015

Vyhraď si příslušný čas ke zkoumání Boží vůle: v modlitbě, ve mši svaté a v odříkání.

Dar poznání Boží vůle bychom chtěly každá mít. Svatý Petr nám radí, kde ji zkoumat a objevovat. Potřebujeme tedy k tomu čas a správné prostředky. Poznávání a naplňování Boží vůle se může nakonec stát v našem životě úžasným dobrodružstvím na cestě s Pánem.

Srpen 2015

Žijte v pokoji a Bůh pokoje i svatá radost zůstane s vámi.

Život v pokoji je dar od Boha. Jde tedy spíše o starost o naše srdce, aby bylo otevřené, připravené a ochotné přijmout tento dar pokoje. Naplněni tímto pokojem jej můžeme rozlévat okolo sebe.

„Ovoce Ducha je láska, radost, pokoj,…“ (Gal 5,22)

Červenec 2015

Dokažte svým jednáním, že nehledáte nic kromě Boha a rozšíření jeho cti a slávy.

Lidská přirozenost nás vede k tomu, že toužíme po vlastní realizaci, uznání, pocitu uspokojení z vykonaného díla. Ale i svatý Petr nás upozorňuje na klam egoismu. Máme ve všem hledat jen Boha a jeho slávu.

„Ne nám, Pane, ne nám, ale svému jménu dej slávu“ (Ž 115,1)

Červen 2015

Při naplňování Božího díla je potřeba velké důvěry.

Jak často nás při službě v našem povolání a poslání provází obavy, strach, pocit neúspěchu a nedostatečnosti. Když však s pokorou a důvěrou předložíme vše Pánu s připomínkou, že je to přece Jeho dílo, dostaví se pokoj a radost.

Důvěřuj v Hospodina, buď silný, ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina. (Ž 27,14)

Květen 2015

Sestry rády naslouchají, když se hovoří o Matce Boží. Ještě raději o ní budou společně mluvit. Ale nejraději si pohovoří přímo s ní.

Svatý Petr svěřuje kongregaci Panně Marii. Dobře ví, proč právě pod její ochranu. Proto kapitole o P. Marii ve svých Velkých konstitucích věnuje 22 článků. Chce, aby k ní sestry přicházely jako ke své učitelce a dobré matce. Radí jim, aby svěřovaly všechny záležitosti do jejích rukou, aby se s ní radily a následovaly její příklad života z víry.

Duben 2015

Jsi v Boží náruči, neboj se. Úplně důvěřuj Bohu, neboť je nekonečně dobrotivý, věrný a neměnitelný.

Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí, kdo je alfa i omega.
A tento někdo je Láska… Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“.

Ze slov Jana Pavla II. při jeho uvedení do úřadu v říjnu 1978

Březen 2015

Rozjímej často o utrpení Pána. Následuj Ježíše věrně až do smrti.
I v řeholním životě se vyskytují trny, které tě zraňují. Neboj se jich.

Bojíme se utrpení, nemoci, jakékoliv bolesti. Nechápeme její sílu. Ježíš použil bolest, utrpení jako prostředek k záchraně světa. Touží, abychom následovaly jeho příklad. Proto si potřebujeme skrze rozjímání o Ježíšově utrpení osvojovat postoje jeho lásky.
Nauč nás, Pane, nebát se utrpení a to, které nám dáváš, nás nauč správně využívat.

Únor 2015

Povzbuzujte se (vzájemně) slovy a skutky pokory, lásky, trpělivosti a poslušnosti.

Povzbuzení má velkou moc, sílu. Každá jsme jistě zakusily chvíle povzbuzení, kdy jsme dostaly novou chuť s radostí naplňovat a uskutečňovat i náročné úkoly. Povzbuzení se stává krásným darem pro druhé, aniž bychom k tomu potřebovaly finanční prostředky. Pravé povzbuzení nemůže mít prvky manipulace. Spíše používá tichost, skromnost a nenápadnost.

Leden 2015

Jak je krásné, když sestry žijí v jednotě, která má základ v Bohu.

Nejen blahoslavené Alexii, ale i svatému Petru záleželo na životě sester v jednotě. Jsme-li blízko Bohu, máme blízko i k sobě navzájem. Jednota není uniformita – vynucená jednotnost, ale vzhlížení různých očí k jednomu cíli, k jednomu zájmu – oslavit Boha.

Prosinec 2014

Všem prospět, nikomu neškodit

Svatý Petr Fourier se znovu a znovu zamýšlel nad výchovou dívek a vyzýval sestry učitelky kromě jiného také k tomu, aby dívky povzbuzovaly k tělesným a duchovním skutkům milosrdenství. Připomíná, že je třeba dívky v tom cvičit, alespoň v modlitbě za chudé. A pokračuje: Předpokládáme, že dospělejší věk a jejich povolání je učiní schopnými pak utěšovat zarmoucené a pomáhat jim i některým dalším způsobem.