Spolupracovníci

Duropagaspol_pgs

Spolupracovníci

Duchovní rodina P. Gabriela je společenství věřících, kteří chtějí pod vedením kongregace Školských sester de Notre Dame obětovat své modlitby, utrpení, všechny námahy a práce pro růst Božího království v srdcích dětí a mládeže, vytvářet duchovní zázemí pro práci a aktivity sester, podle možností se zapojovat do apoštolských aktivit i přímou činností a tak mít účast na charismatu a poslání kongregace.

Členství

 • Členy se mohou stát plnoletí lidé, zdraví i nemocní, kteří mají vztah ke kongregaci, k Panně Marii, k dětem a mládeži, chtějí hlouběji prožívat svoje křestní sliby v modlitbě a službě a chtějí se zapojit do apoštolátu kongregace modlitbou, obětí nebo přímou činností a tak mít účast na jejím charismatu a poslání.
 • Do společenství se vstupuje na základě písemné přihlášky, kterou zájemce odevzdá komunitě, se kterou má kontakt. Komunita ho seznámí s podmínkami přijetí a se Statutem Duchovní rodiny pátera Gabriela.
 • Slavnostní vstup se uskutečňuje podle možnosti na mariánský svátek při slavení mše svaté nebo při slavnostní liturgii hodin. Na této slavnosti nový člen vyjádří svoje rozhodnutí patřit do Duchovní rodiny P. Gabriela a spolupracovat při naplňování poslání kongregace, obětovat svoje modlitby, utrpení, námahy a práce pro růst Božího království v srdcích dětí a mládeže pod ochranou Panny Marie. Jako vnější projev sounáležitosti s kongregací přijme Průkaz spolupracovníka s modlitbou, Statut Duchovní rodiny pátera Gabriela, Životopis pátera Gabriela Schneidera a zasvětí se Panně Marii.
 • Alespoň jednou do roka se doporučuje obnovení závazku, například při slavnosti přijímání nových členů, na svátky Duchovní rodiny pátera Gabriela nebo na mariánské svátky.
 • Členství zanikne trvalým nezájmem spolupracovníka a přerušením kontaktu s Kongregací.
 • Spolupracovník může patřit i do jiného společenství.

Závazek spolupracovníka

 • Snaží se o pravidelné přijímání svátostí a život podle evangelia.
 • Denně se modlí Modlitbu spolupracovníka a desátek posvátného růžence za Boží požehnání a pomoc pro dílo výchovy a vyučování dětí a mládeže.
 • Snaží se denně číst Písmo svaté a učí se být věrný vnuknutím Ducha Svatého.
 • Podle možností se pravidelně účastní setkání se sestrou koordinátorkou nebo aspoň s ní udržuje kontakt (písemný, telefonický, e-mail apod.).
 • Podle možností a schopností se zapojuje i do apoštolských aktivit sester.
 • Povinnosti nezavazují spolupracovníka pod hříchem.

Závazek kongregace

 • Denně se modlí za spolupracovníky modlitbu Otče náš a Zdrávas Maria.
 • Jednou za měsíc dá odsloužit za spolupracovníky mši svatou v provincii.
 • Podle podmínek komunity umožňuje spolupracovníkům zúčastnit se adorace nebo liturgické modlitby ve společenství.
 • Jednou do roka zabezpečí pro spolupracovníky třídenní duchovní cvičení.
 • Podporuje jejich duchovní růst.
 • Stará se o formaci a  koordinaci spolupracovníků.
 • Půjčuje duchovní literaturu, audiokazety a videokazety.