Formace

•   je Boží iniciativaform1
•   Bůh první přichází s cílem vytvořit bezprostřední vztah s člověkem.
•   pouze Bohu náleží vyvolit některé…
•   Ježíš povolal své apoštoly, volal i jiné lidi, aby šli za ním, jako například bohatého mládence z evangelia, kterému
  řekl: „Chceš-li být dokonalý, Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a
  následuj mne!“ On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. (Mk 10,17-22)
•   Povolání se rodí ve chvíli milosti, kdy otevřeme srdce Pánu, necháme působit Ducha svatého a pokud 
  zaslechneme volání, odpovíme Mariiným FIAT – Staň se!
•   i tebe možná volá. Až jednou půjdeš kolem některého kostela, vstup dovnitř, posaď se
  do lavice a jen tak si dívej na Pána. Jestliže začneš být neklidná, protože pocítíš, že 
  bys měla změnit svůj život, neutíkej, ale ptej se Ježíše, kde tě chce mít a co s tebou 
  zamýšlí. Dovol, aby se mezi tebou a Ježíšem mohl začít odvíjet onen bezprostřední 
  vztah, milostný příběh… Ježíš si zasluhuje tvou lásku!

On si mě zamiloval dříve než já jeho.
On si mě vybral a neptal se mě, zda
jsem ho hodna. Prostě se na mě
zahleděl a řekl tiše: „Pojď!“

Co znamená formace?

•   pochází z latinského formativ a dále od formare – utvářet, formovat, modelovat, organizovat
•   je pozvolným procesem, který je zaměřený na postupné dosažení zralosti ve všech oblastech – duševních, 
  duchovních i tělesných

Řeholní formace

•   má být cesta postupného dosahování postoje Krista ve vztahu k Otci (srov. VC 65).
•   je pozvolným procesem nasměrovaným k dosažení životního cíle
•   cílem je dosažení zralosti (lidské, křesťanské i řeholní) a dokonalosti, které se dosahuje na cestě, na níž se dává
  náležitá odpověď na Boží volání
•   má několik etap: kandidaturu, postulát, noviciát, juniorát a trvalá formace.

„Pro řeholníka nebo řeholnici znamená formace proces, v němž se růstem jednoty s Kristem a připodobněním se Mu stále více stává jeho učedníkem. Jde o to stále plněji přejímat způsob Kristova myšlení, mít stále hlubší účast na jeho sebedarování Otci a v Jeho bratské službě lidské rodině, a to vše realizovat v souladu s charismatem zakladatele, v níž členové daného institutu žijí evangelium.“
(Posvátná kongregace pro řeholníky a sekulární instituty)

Podmínky přijetí

Nebere se ohled na lidské zájmy, ale na čest Boží, spásu duší a zájmy kongregace. Proto
přijímáme dívky a mladé ženy,
•   které jsou tělesně, duševně i duchovně zdravé
•   vstupují dobrovolně se správným úmyslem
•   jsou společenské a přímé povahy
•   bez jakýchkoliv závazků
•   ve věku od 18 do 35 let

Osobní doklady čekatelky:

•   křestní a biřmovací list
•   poslední školní vysvědčení
•   lékařské vysvědčení
•   vysvědčení o mravní zachovalosti od místního 
  duchovního správce

Kandidatura

•   je doba určité přípravy k řeholnímu životu
•   kandidátka se zkoumá, zda ji Bůh volá k tomuto způsobu života a najde-li v něm naplnění touhy po apoštolské práci
•   v tomto období se klade velký důraz na modlitbu
•   každá kandidátka dostane přiměřené vzdělání podle svých vloh a schopností
•   je vhodné dokončit studium před započetím noviciátuform2
•   délka kandidatury se řídí věkem a zralostí kandidátky
•   konvertitky mají mít nejméně pětiletou kandidaturu

Postulát

•   je bezprostřední přípravou na noviciát
•   trvá obvykle 6 měsíců
•   může být prodloužen až na dva roky

Noviciát

•   obřadem přijetí do noviciátu začíná vlastní řeholní formace
•   postulantky přijímají řeholní šat, bílý závoj a jméno – mohou si ponechat své
  křestní jméno nebo zvolit nové řeholní, jako členky mariánské kongregace 
  dostávají též jméno Maria
•   novicky se uvádějí do následování Krista, zkouší se jejich povolání
•   cvičí se v usebranosti, věnují pozornost modlitbě, zvláště osobní, rozjímají 
  Písmo svaté, zúčastňují se liturgie
•   seznamují se s duchem a charismaty zakladatelů a s dějinami kongregace
•   po dvou letech noviciátu skládají 3 sliby: čistoty,  chudoby a poslušnosti, 
dostávají černý závojform3

Juniorát

•   trvá 3 – 6 let
•   je formace v době dočasných slibů
•   posiluje a prohlubuje řeholní život
•   sestry pokračují v dalším vzdělávání
•   a zacvičují se v apoštolátu
•   končí složením doživotní profese
•   znamením našeho trvalého zasvěcení 
 je prsten

Trvalá formace

V žádném období života se nemůže člověk domnívat, že má takovou jistotu a horlivost, že není třeba zvláště pečovat o věrnost ve víře, tak jako není žádný lidský věk, v němž bychom si mohli myslet, že člověk již dosáhl lidské zralosti. (srov. VC 69)
Formace je zaměřena na proměnu celé osobnosti a je jasné, že její úkol nikdy nekončí. (VC 65)

no images were found