Sliby

Evangelní rady

• mají podklad ve slovech a příkladu Pána

• je to Boží dar, který Církev přijala od svého Pána a z jeho milosti ho stále uchovává (Lumen Gentium)

• od počátku byli v církvi muži a ženy, kteří se rozhodli zachováváním evangelijních rad následovat Krista svobodněji a napodobovat ho věrněji (Perfectae caritatis 1)

• všichni, kdo jsou povolání od Boha k životu podle evangelijních rad a upřímně slibují je zachovávat, zasvěcují se Pánu zvláštním způsobem tím, že následují Krista, který žil v panictví a chudobě (srov. Mt 8,20; Lk 9,58) a svou poslušností až k smrti na kříži (srov. Flp 8,8) vykoupil a posvětil lidi. (Perfectae caritatis 1)

• povolání k tomuto životu se zrodí ve chvílích milosti, kdy se dívky nebo chlapce dotkne volání Ducha svatého a on na něj odpoví.

Co jsou to řeholní sliby?

Řeholními sliby se členové veřejně zavazují, že budou zachovávat tři evangelní rady, zasvěcují se Bohu skrze službu církve, a stávají se členy řeholní společnosti s právy a povinnostmi pevně stanovenými právem. (Kodex kanonického práva, kán. 654)

Řeholní sliby jsou výrazem odevzdání sebe Bohu a církvi.

(Spojila nás v jedno Kristova láska, 44)

V naší kongregaci skládáme tři jednoduché řeholní sliby:

• čistoty

• chudoby

• poslušnosti

Jimi dokazujeme svou zvláštní lásku k Bohu a důvěru v jeho věrnost.

Jsou konkrétním výrazem naší naprosté oddanosti Bohu.

 

Slib čistoty

Čistota „pro nebeské království (srov. Mt 19,12), kterou řeholní osoby slibují, se má považovat za znamenitý dar milosti. Osvobozuje totiž srdce člověka zvláštním způsobem (srov. 1Kor 7, 32-35), aby se více rozhořelo láskou k Bohu a ke všem lidem. (Perfectae caritatis 12)

Slibem čistoty se zasvěcujeme Bohu a dáváme ve svém životě první místo. i když si vážíme manželství a mateřství, volíme si panenství z lásky ke Kristu.

Slib chudoby

Dobrovolná chudoba s úmyslem následovat Krista je znamením tohoto následování. Je účastí na Kristově chudobě. (Perfectae caritatis 13)

Dobrovolnou chudobou se podílíme na chudobě Kristově, který „ač bohatý, stal se pro nás chudým, abychom zbohatli jeho chudobou.“

Evangelní chudoba nás uvolňuje pro Boha a jeho království.

Slib poslušnosti

Slibem poslušnosti odevzdávají řeholní osoby Bohu úplně svou vůli a obětují mu tak sebe. Tím se spojují pevněji a jistěji se spasitelnou vůlí Boží. ( Perfectae caritatis 14)

Slibem poslušnosti zasvěcujeme Bohu svou vůli, abychom následovaly poslušného Krista, který plnil vůli svého Otce po celý život až k smrti na kříži. Svou poslušností máme účast na vykupitelském díle Kristově a prohlubujeme své životní společenství s ním.

no images were found