Úvod

Vítejte na stránkách Kongregace Školských sester de Notre Dame. Jsme mezinárodní řeholní společenství, naším posláním je především výchova a vzdělávání v duchu křesťanských hodnot. Naše řeholní pravidla vycházejí z řehole sv. Augustina.

Kongregaci založil 15. 8. 1853 v Hyršově v Čechách P. Gabriel Schneider, přestože je samostatným řeholním institutem papežského práva, hlásí se  k původnímu ženskému řádu Kanovničky sv. Augustina založenému v 16. století ve Francii.

Struktura kongregace

Kongregace má sídlo generalátu v Hradci Králové a dále se dělí na čtyři provincie:

Českou, Slovenskou, Bavorskou a Americkou.

————————————————————————————————————————————

Maran atha! Přijď, Pane Ježíši!

Pojďme, jásejme Hospodinu,
oslavujme Skálu své spásy,
předstupme před něho s chvalozpěvy
a písněmi mu zajásejme!

Neboť veliký Bůh je Hospodin
a veliký Král nade všemi bohy.
V jeho ruce jsou hlubiny země
a jemu patří výšiny hor.
Jeho je moře, vždyť on je učinil,
i souš, kterou zhnětly jeho ruce.

Pojďme, padněme, klaňme se,
poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
Neboť on je náš Bůh
a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.

Žalm 95,1-2.3-5.6-7 (z liturgie soboty před PRVNÍ NEDĚLÍ ADVENTNÍ)

no images were found